Anunci sotmetiment a informació pública de l'expedient d'aprovació del Programa d'Actuació Integrada del PAI per al desenvolupament de la UE 7 del PGOU d'Atzeneta del Maestrat, en Règim de Gestió per les persones propietàries

04/05/2023

Havent admés a tràmit la iniciativa presentada conforme al que s'estableix en l'article 124 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

Nom i Cognoms/Raó Social

NIF/CIF

D. Francisco Javier Barreda Vaya

****728**

D. José Luis Monfort Escrig

****507**

Rafael Gil Miralles

****938**

D. Vicente Bellés Beltrán

****329**

Dña Mª Rosa Segarra Belles

****142**

D. José Segarra Belles

****378**

Automecánica ADPAMOGI

****177**

 

De conformitat amb el que es disposa en els articles 61 i 124.2 del text refós, se sotmet a informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies, a comptar des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Durant aquest termini, el programa d'Actuació Integrada podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals a dalt referenciades, perquè es formulen les al·legacions que s'estimen pertinents.

Al seu torn, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [https://atzenetadelmaestrat.sedelectronica.es].

El present anunci servirà de notificació als interessats, en cas que no puga efectuar-se la notificació personal de l'atorgament del tràmit d'audiència.

Accés a la documentació: 

https://cloud.dipcas.es/nextcloud/index.php/s/F9zpRNKEyoHLgNc

 

 

escudo-Atz_maestrat

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Atzeneta del Maestrat, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Major, 2, Ajuntament de Atzeneta del Maestrat, CP: 12132, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).