Punt d'Informació Cadastral (PIC)

Foto

Els Punts d’Informació Cadastral (PIC) són oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre en diferents Organitzacions Públiques i Institucions, fonamentalment en Ajuntaments, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral.

Actualment han estat autoritzats prop de 3.000 Punts d’Informació Cadastral i assumeixen el paper d’intermitjancers a l’exercici del dret d’accés a la informació catastral del ciutadà, a qui podrà subministrar des d'ara tota la informació que sobre el mateix hi hagi en la base de dades nacional del Cadastre.

El PIC d’Atzeneta es troba ubicat a les oficines municipals en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres; els models d'autorització i sol•licitud necessaris per a les consultes es poden descarregar dels enllaços d'aquesta pàgina.

 

1. Els serveis a què es pot accedir des de qualsevol Punt d’Informació Catastral són els següents :

d) Qualssevol altres serveis de consulta i certificació que s'implantin en el futur, en els termes de la Resolució que es dicti a l'efecte.

  • a) Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital..
  • b) Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatiu als béns immobles de la seva titularitat.
  • c) Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol•licitant.

 

2. Informació sobre el Servei de Consulta i certificació de dades cadastrals no protegits.

Des de qualsevol Punt d'Informació Cadastral, tots podran consultar lliurement les dades no protegits sobre els béns immobles incorporats en la Base de Dades Nacional del Cadastre.
Així mateix, podrà sol•licitar-se certificació electrònica sobre els mateixos, sense que sigui exigible cap formalitat per rebre l'esmentat servei. Excepcionalment, podrà denegar-se l'accés al servei quan pel volum de les dades sol•licitades o altres causes operatives pugui veure's perjudicada l'eficàcia del servei o l'atenció dels altres usuaris.

També, podrán sol•licitar-se certificació electrònica sota ells, sense que siga exigible formalitat alguna per a rebre el servei. Excepcionalment, podrá denega-rse l’accés al servei quant pel volum de les dades sol•licitades u altres causes operatives es pugar perjudicar l’eficàcia del servei ó l’intenció dels altres ussuaris.

 

3. Informació sobre el Servei de Consulta i certificació electrònica de les dades cadastrals protegides.

Els titulars cadastrals, així com els seus representants, podran, des de qualsevol Punt d'Informació Cadastral, accedir a les dades protegides dels béns immobles de la seva titularitat que figurin en la Base de Dades Nacional del Cadastre.

La sol•licitud d'informació s'haurà de presentar en el model que figura a l'Annex I.2 d'aquesta Resolució, que estarà a disposició dels interessats en els Punts d'Informació Cadastral i a la pàgina web de la Direcció General del Cadastre, en la qual es farà constar la identitat del sol•licitant i la informació requerida, i en la qual serà imprescindible la consignació del número|nombre d'identificació fiscal del titular cadastral. La sol•licitud contindrà, a més, la corresponent autorització a l'entitat gestora del servei per accedir a les seves dades des del Punt d'Informació Cadastral. Al costat de la sol•licitud s'ha de presentar la documentació acreditativa de la representació o autorització amb què s'actuï, la validesa del qual i eficàcia serà constatada pel responsable del servei a la pròpia sol•licitud. A l'Annex III es conté el model d'autorització del titular cadastral que podrà utilitzar-se a tal efecte.

De la documentació aportada es deixarà còpia o constància a l'expedient, que s'haurà de conservar per l'entitat responsable de la gestió del Punt d'Informació Cadastral a disposició de la Direcció General del Cadastre.

Els interessats podran també sol•licitar certificació de la circumstància de no figurar com a titular cadastral de béns immobles en la Base de Dades Nacional del Cadastre.

Model de sol•licitud d’informació Catastral

Model d’autorització a la entidad catastral

 

4. Informació de Validesa i eficàcia del certificat electrònic emés.

Els documents generats pel Punt d'Informació Cadastral contindran la data de la seva expedició i un codi electrònic que permeti la comprovació de la seva integritat i autenticitat i tindran plena validesa i eficàcia, de conformitat amb el establert per l'article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributari, i per l'article 41 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

Enllaç a la legislació

Formulari de cerca

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

 

Site developed with Drupal